P R O M O C J A ! Do 50 % zniżki na świadectwo energetyczne w przypadku zlecenia naszej firmie wykonania instalacji lub pomiarów elektrycznych budynku . . . P R O M O C J A ! Do 50 % zniżki na świadectwo energetyczne w przypadku zlecenia naszej firmie wykonania instalacji lub pomiarów elektrycznych budynku
Świadectwa energetyczne
Oferujemy konkurencyjne ceny za wystawienie certyfikatu energetycznego, zależne przede wszystkim od powierzchni obiektu oraz stanu dokumentacji budynku, a także rabat w przypadku większej ilości zleceń. Orientacyjne koszty uzyskania świadectw energetycznych będą wynosić:

 • 400 zł do 900 zł za mieszkania oraz domy jednorodzinne,
 • 1 tys. do 2,5 tys. zł za budynki wielorodzinne,
 • budynki usługowe i przemysłowe - cena ustalana indywidualnie.

Od 1 stycznia świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nowych oddawanych do użytku nieruchomości a od 15 października 2009 r. również dla sprzedawanych i wynajmowanych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku budowlanego i mieszkaniowego, oferuję Państwu wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych) dla budynków i lokali mieszkalnych, handlowo-usługowych oraz użyteczności publicznej.

Poniżej odpowiedzi między innymi na następujące pytania :

Co to jest certyfikat energetyczny?

Dla kogo świadectwa?

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

Co będzie potrzebne do sporządzenia świadectwa?

Ile jest ważne świadectwo energetyczne?

Ile będzie kosztować świadectwo?

Czy świadectwa bedą miały wpływ na ceny nieruchomości?

W jaki sposób można zmniejszyć wydatki na eksploatację budynków?

Jakie świadectwa energetyczne można wyróżnić ze względu na rodzaj obiektu poddawanego ocenie?

Jaka dokumentacja jest potrzebna do wykonania świadectwa energetycznego?

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Jak oblicza się zapotrzebowanie na energię?


PODSTAWA PRAWNA...

Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych na polski rynek jest Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną EPBD, dotycząca efektywności energetycznej budynków, która jest odpowiedzią na globalne zmiany klimatu oraz wzrost zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla.

Regulacje prawne:

CO TO JEST CERTYFIKAT ENERGETYCZNY (ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE) ?

Certyfikat energetyczny to element systemu oceny energetycznej. Jest to wydany przez upoważnionego eksperta dokument charakteryzujący jakość budynku z punktu widzenia zapotrzebowania na energię, a więc te cechy budynku, które decydują o kosztach jego użytkowania. Określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia. Wprowadzenie świadectw energetycznych umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach, dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewnioną pełną dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Certyfikacja zmniejszy również wydatki na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.


DLA KOGO ŚWIADECTWA?

Świadectwo energetyczne jest od 1 stycznia 2009 roku obowiązkowym dokumentem dla każdego mieszkania i budynku podlegającego kupnie, sprzedaży lub wynajmowi. Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Potrzebujesz certyfikatu jeśli ...

wynajmujesz lub chcesz nająć dom, budynek, mieszkanie; jeżeli sprzedajesz dom, budynek, mieszkanie; jeżeli przeprowadziłeś remont domu, mieszkania, budynku a wskutek tego zmieniła się ich charakterystyka energetyczna. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.


CZY KAŻDY BUDYNEK MUSI MIEĆ ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Obowiązek wykonania oceny energetycznej oraz posiadania świadectwa, od stycznia 2009 roku, spoczywa na właścicielach wszystkich budynków z wyjątkiem zabytkowych, stanowiących miejsce kultu religijnego i wolnostojących poniżej 50 m2. Zatem przepisów tych nie stosuje się do budynków:
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2ˇrok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

CO BĘDZIE POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA CERTYFIKATU?

Zakres dokumentacji niezbędnych do wykonana świadectwa energetycznego należy uzgodnić z osobą sporządzającą certyfikat. Przydadzą się: projekt budowlany, dokumentacja urządzeń (kotła, klimatyzatora), projekty przygotowywane do przeprowadzonych remontów, itp.


ILE WAŻNE JEST ŚWIADECTWO?

Świadectwo ważne jest 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.


ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ŚWIADECTWO?

Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od powierzchni obiektu oraz stanu dokumentacji budynku. W przypadku budynków już użytkowanych mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej (zwłaszcza dla obiektów starszych), brak danych nt. szczegółowych rozwiązań, użytych materiałów itp. Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją.


CZY ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA CENY NIERUCHOMOŚCI?

Wprowadzenie świadectw energetycznych umożliwi ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarczy informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej warunki oświetleniowe.


W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZMNIEJSZYĆ WYDATKI NA EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW?

Zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków czyli zwiększenie jego energooszczędności można uzyskać poprzez: odpowiednie ocieplenie ścian, podłóg, fundamentów i dachu i innych, przeanalizowaniu możliwości powstania mostków cieplnych i zaradzeniu temu, zastosowanie rekuperacji i gruntowego wymiennika ciepła, korzystanie z optymalnego źródła ciepła (instalacja CO i CWU), zastosowaniu wydajnych okien oraz zniwelowanie błędów wykonawczych przy montażu i ocieplaniu okien i parapetów, zamontowanie ekranów grzejnikowych w niektórych typach budynków.


JAKIE ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE MOŻNA WYRÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ BUDYNKU PODLEGAJĄCEGO OCENIE?

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową.


JAKA DOKUMENTACJA JEST POTRZEBNA DO WYKONANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO?

 • Dokumentacja architektoniczno - budowlana
 • Dokumentacja instalacyjna c.o. i c.w.o. i c.t. oraz klimatyzacji, jeżeli budynek ją posiada
 • Dla budynków użyteczności publicznej także dokumentacja oświetlenia wbudowanego


JAKIE INFORMACJE ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Czterostronicowy dokument daje wiedzę na temat zużycia energii przypadającej na jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w przeciągu roku, wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Wystawiany jest dla budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Na stronie pierwszej świadectwa charakterystyki energetycznej określany jest tzw. wskaźnik zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku. Wskaźnik ten uzyskuje się w wyniku obliczeń na podstawie metodologii przyjętej w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 oraz w stosunku do zużycia energii dla budynku referencyjnego (czyli takiego, który odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Początkowo wskaźnik ten wyrażony miał być literą w przedziale alfabetycznym A do G (analogicznie do charakterystyki energetycznej urządzeń AGD), przy czym litera A podobnie jak kolor zielony to najkorzystniejsza klasa energetyczna, zaś litera G lub kolor czerwony - to klasa najmniej korzystna. Ostateczne ustalono odejście od tej metody i przejście do klasyfikacji graficznej - czyli użycia wskaźnika EP (dla zapotrzebowania na tzw. nieodnawialną energię pierwotną) usytuowanego na barwnej skali, wyrażonej w kWh /(m2rok).
Na tej samej stronie obok graficznej prezentacji charakterystyki energetycznej zawarte są inne najważniejsze dane dotyczące nieruchomości jak: lokalizacja, adres, fotografia budynku, data sporządzenia certyfikatu, a ponadto podpis i dane rejestrowe audytora energetycznego - certyfikatora.

Strona druga certyfikatu to szczegółowe dane wykorzystane przez certyfikatora do sporządzenia świadectwa. Ponadto w tej części opisany jest podział na zastosowane media.

Informacje zawarte na trzeciej stronie świadectwa przewidziane są do przekazania nabywcy lub użytkownikowi nieruchomości wytycznych, mających na celu podjęcie działań w kierunku redukcji zużycia energii, czy to przez zmiany natury eksploatacyjnej, czy też poprzez podjęcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ostatnia, czwarta strona dokumentu to objaśnienia pojęć zawartych w certyfikacie oraz informacje dodatkowe jak np. podstawy prawne wynikające z Prawa Budowlanego.

Podsumowując, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania na energię wyrażone poprzez kilka wskaźników. Najbardziej widocznym wskaźnikiem w świadectwie jest EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną określający całkowitą efektywność energetyczną budynku z uwzględnieniem efektu ekologicznego.
Dla przeciętnego użytkownika nieruchomości najważniejszy element takiego certyfikatu to wskaźnik EK (energii końcowej), na podstawie, którego można oszacować przyszłe koszty eksploatacji obiektu. W praktyce EK określa ilość energii potrzebnej każdego roku do ogrzania mieszkania, jego wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w domach z klimatyzacją - dodatkowo chłodzenia. Im mniejsza jest wartość współczynnika EK, tym bardziej efektywny energetycznie jest dany budynek, a tym samymniższe są koszty jego utrzymania.
Poza wskaźnikiem EK warto zwrócić uwagę na stronę drugą świadectwa, gdzie w kolejnych sekcjach można znaleźć parametry informujące o izolacyjności cieplnej przegród budynku, parametrach urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Znajduje się tam również obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową w skali roku, w rozbiciu na poszczególne elementy (ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę i urządzenia pomocnicze - pompy obiegowe). Dzięki tym danym można zidentyfikować krytyczne elementy dla rzeczywistego zużycia energii w budynku.

JAK OBLICZA SIĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ?

W celu obliczenia wskaźnika charakterystyki energetycznej budynku, brane pod uwagę są m.in. dane budynku dotyczące izolacji cieplnej przegród zewnętrznych oraz zastosowanego systemu grzewczego. Ponadto uwzględnia się nie tylko ubytki energii spowodowane niedostateczną termoizolacją budynku, co rozpatrywane są również zyski solarne.
Program komputerowy wykorzystany do celów obliczeniowych opiera się na przepisach dotyczących metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej przyjętych przez Ministerstwo Infrastruktury.
W celu uzyskania wskaźnika EP (zapotrzebowanie na nieodnawialą energię pierwotną) uwzględniony zostaje między innymi zarówno stan obecny budynku w odniesienu do standardu termoizolacyjnego, jak i jakość systemu grzewczego oraz wielkość i rozmieszczenie okien w stosunku do stron świata.


Copyright © ze-elbud.pl. All right reserved.