Wykonywanie audytów energetycznych i pomoc w pozyskaniu środków z Funduszu Termomodernizacji
Audyty energetyczne

Jeżeli w budynku, którym zarządzasz, bądź którego jesteś właścicielem:
 • koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej są zbyt duże
 • wykorzystywane są paliwa bardzo zanieczyszczające bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne (węgiel, koks),
 • w przegrodach zewnętrznych
 • (ścianach zewnętrznych, dachu lub stropodachu) nie ma co najmniej 12 cm izolacji cieplnej (styropianu, wełny mineralnej),
 • jest przestarzały kocioł grzewczy lub piec oraz przestarzała instalacja grzewcza,
 • są wyeksploatowane i nieszczelne okna,
 • w okresie zimowym (sezonie grzewczym) mikroklimat i komfort cieplny jest niewłaściwy
......powinieneś podjąć zdecydowane działania by wszystkie te niekorzystne zjawiska wyeliminować. Jeśli środki własne są niewystarczające dla realizacji zamierzenia termomodernizacyjnego, warto zainteresować się premią termomoderniozacyjną, do której niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego.

Uwaga!
W związku z przyjętą przez Sejm nową Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 roku, od 19 marca wnioski o premię termomodernizacyjną będą rozpatrywane na nowych warunkach.
Zmiany w ustawie termomodernizacyjnej :
 • Inne zasady liczenia premii termomodernizacyjnej.
  Kredyt można uzyskać do 100% kosztów inwestycji (we wcześniejszej wersji 80%);
  wysokość premii stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu ( we wcześniejszej wersji 25%)
 • Inne zasady udzielania kredytu:
  Kredyt może być udzielony na dowolny okres czasu, na dowolną kwotę i nie musi być spłacany z uzyskanych oszczędności kosztów energii. Nie może być natomiast łączony ze środkami unijnymi.
 • Rozszerzenie pomocy z budżetu Państwa o premię remontową i premię kompensacyjną.


Poniżej odpowiedzi między innymi na następujące pytania :

Co to jest audyt energetyczny?

Co to jest premia termomodernizacyjna ?

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną?

Jakie są warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną?

Jaki jest tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej?

Co powinien zawierać audyt?

Na czym polega audyt energetyczny i z czego się składa?


Regulacje prawne:

Co to jest Audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to ekspertyza dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.
Audyt energetyczny jest więc opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Jest on podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej i stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Co to jest premia termomodernizacyjna ?

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy Państwa dla inwestora, realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty preferencyjnego kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaci tylko 80% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.
Ważne, by pamiętać, że decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący, zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

1. Jest to ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania wody użytkowej, pod następującymi warunkami:
 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy o co najmniej 10%
 • w budynkach, w których w latach 1985 - 2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego o co najmniej 15%
 • w pozstałych budynkach - co najmniej 25%
2. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy także działania skutkujące zmniejszeniem co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła tj.:
 • kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku
 • ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków.

3. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest także wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym.
4. Zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne

Podsumowując, przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi, które kwalifikują do starania się o premię są te, które przynoszą określone, minimalne efekty w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię wynoszące:
 • 25% w przypadku kompleksowej termomodernizacji,
 • 10% w przypadku modernizacji tylko systemu grzewczego,
 • 15% w przypadku ocieplenia przegród zewnętrznych i wymiany okien, o ile system grzewczy został uprzednio zmodernizowany i stało się to nie dawniej niż 10 lat temu.


Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną?

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:
 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła,
 • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.
Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:
 • osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), gminy,
 • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.


Jakie są warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną?

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wykaz tych banków jest podany do publicznej wiadomości (www.bgk.com.pl). Wniosek o przyznanie premii, wg wzoru określonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, należy składać w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z wnioskiem kredytowym.
Kredyt jest udzielany wyłącznie na inwestycje zalecone do realizacji w audycie energetycznym. W związku z tym podstawowym warunkiem ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii. Warunkiem podstawowym ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest opłacalność przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wynikająca z audytu energetycznego. Pozostałe warunki przyznania premii termomodernizacyjnej są następujące:
 • Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:
  1) 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
  2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego
 • .
 • Pozytywna weryfikacja audytu energetycznego. Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże audyt do instytucji weryfikującej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, co będzie równoważne z umorzeniem 20% kredytu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zrealizowane zgodnie z audytem energetycznym.


Jaki jest tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej?

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank udzielający go, przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym.
Bank Gospodarstwa Krajowego:
 • Dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
 • Sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej.

W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z odmową przyznania premii termomodernizacyjnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania określające prawo do przyznania premii, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości.
Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej potrącając prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.

Procedura pozyskania premii termomodernizacyjnej:

1. Wykonanie audytu energetycznego. W audycie określone są miedzy innymi:
 • zakres termomodernizacji, który może być objęty pomocą w ramach ustawy,
 • jednostkowy oraz całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia,
 • kwota kredytu oraz premii termomodernizacyjnej.
2. Wybór lokalnego banku udzielającego kredyt termomodernizacyjny. Ustalenie m.in.: - wysokości oprocentowania oraz prowizji
 • okresu kredytowania,
 • zdolności kredytowej,
 • sposobu zabezpieczenia.
3. Złożenie w wybranym banku wniosku o przyznanie premii termomodernzacyjnej wraz z audytem energetycznym.
4. Weryfikacja audytu energetycznego
5. Przesłanie z BGK decyzji o przynaniu premii termomodernizacyjnej do lokalnego banku.
6. Ostateczne udzielenie przez lokalny bank kredytu termomodernizacyjnego
7. Realizacja termomodernizacji:
 • wykonanie projektów technicznych, oświadczenie projektanta, że projekty wykonano zgodnie z zaleceniami audytu
 • uzyskanie pozwolenie na budowę
 • stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych
 • oświadczenie inspektora nadzoru lub osoby uprawnionej, że prace wykonane były zgodnie z projektem (oraz audytem)
8. Umorzenie pozostałych 20% kredytu z przyznanej wcześniej premii termomodernizacyjnej
9. Spłata pozostałej części kredytu

Co powinien zawierać audyt?

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:
1. Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
2. Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
3. Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Na czym polega audyt energetyczny i z czego się składa?

Audyt obiektów budowlanych można podzielić na siedem etapów: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień wraz z określeniem kosztów ich realizacji, obliczenie oszczędności wynikających z usprawnień, analiza ekonomiczna (opłacalność), oraz harmonogram działań.

Etap I. Analiza aktualnego stanu budynku
W pierwszym etapie audytu określane są koszty ogrzewania w warunkach średnich, które są poziomem odniesienia dla proponowanych przedsięwzięć energooszczędnych. W tym celu ustalana jest sprawność systemu grzewczego oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.
Sprawność systemu ogrzewania
Na sprawność całego systemu ogrzewania wpływa szereg cząstkowych parametrów, które zależą od: rodzaju źródła ciepła i sposobu jego wykorzystania, usytuowania i rodzaju grzejników, sposobu regulacji i sterowania systemem grzewczym, wielkości strat przy przesyłaniu ciepła. Konkretne wartości ustalane są na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej lub odpowiednich badań.
Zużycie ciepła w standardowym sezonie grzewczym
Aby obliczyć zużycie energii w standardowym sezonie grzewczym konieczne jest stworzenie szczegółowego bilansu strat i zysków ciepła. Na tej podstawie określa się jakie są straty ciepła przez poszczególne przegrody budowlane (ściany, stopy, okna itd.) oraz straty na wentylację.
Ocena stanu technicznego i eksploatacji obiektu
W części tej dokonywana jest ogólna ocena stanu technicznego budynku, jego urządzeń i instalacji, w celu ustalenia niezbędnych prac remontowych, niezależnie od problemów energooszczędności (np. nieszczelny dach, przemarzające ściany, zniszczona elewacja, niesprawna automatyka pogodowa, czy skorodowana instalacja c.o.). Na podstawie wizji lokalnej wyszukiwane są przyczyny nadmiernego zużycia energii, nie wynikające z materii budynku i jego instalacji, lecz wypływające z niewłaściwej eksploatacji obiektu lub urządzeń.

Etap II. Weryfikacja przyjętych parametrów
Aby ustalić czy przyjęte w poprzednim etapie parametry odpowiadają rzeczywistości dokonywana jest weryfikacja. Polega ona na porównaniu rzeczywistego zużycia energii w poprzednich sezonach grzewczych z zużyciem obliczeniowym przy założeniu warunków meteorologicznych panujących w porównywanych okresach. W przypadku gdy przyjęty model matematyczny budynku (wraz z systemem grzewczym) nie odpowiada rzeczywistości dokonywane są odpowiednie korekty, a w razie potrzeby dodatkowe badania (np. termowizyjne), odkrywki, pomiary.

Etap III. Przegląd możliwych usprawnień
W etapie drugim wyszukiwane są wszystkie możliwe do zrealizowania usprawnienia i przedsięwzięcia, których efektem będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania. Działania te, możemy podzielić na:
 • techniczne (np. docieplenie ścian, stropodachu, podłóg, uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie automatycznego regulacji źródła ciepła, zaworów termostatycznych, zrównoważenia hydraulicznego instalacji, wymiana kotła, zmiana nośnika energii itp.),
 • organizacyjne (np. przeszkolenie pracowników technicznych, służb konserwatorskich),
 • formalno-prawne (np. wprowadzenie systemu rozliczania kosztów energii, podzielniki, zmniejszenie zamówionej mocy grzewczej).
W audycie proponowane są konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość rynku i fachową wiedzę. Zakres prac termomodernizacyjnych poddawanych analizie w audycie jest ustalany wspólnie z Inwestorem. W przypadku docieplenia na podstawie kryteriów opłacalności obliczana jest optymalna grubość termoizolacji.

Etap IV. Określenie nakładów inwestycyjnych
Korzystając z oferty rynkowej lub/i istniejących kosztorysów ustalane są przewidywane nakłady finansowe dla każdego przedsięwzięcia w formie kosztorysu inwestorskiego.

Etap IV. Obliczenie oszczędności z przedsięwzięć
Obliczenie oszczędności energii jakie wynikną z realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest kluczowym elementem audytu. Oszczędność kosztów ogrzewania czyli różnica w opłatach za ogrzewanie przed i po zrealizowaniu usprawnienia wpływa na rentowność inwestycji. Obliczenia prowadzone są na podstawie bilansu cieplnego obiektu, analogicznie jak w etapie pierwszym. Dla każdej inwestycji uwzględniana jest zmiana charakterystycznych parametrów - np. docieplenie ścian zmienia jej współczynnik U, zmiana kotła podnosi sprawność wytwarzania ciepła itd. Aby móc porównać wyniki, wszystkie obliczenia prowadzone są przy założeniu takich samych, standardowych warunków meteorologicznych i takich samych warunków panujących w pomieszczeniach (temperatury i zyski bytowe). Dzięki takim obliczeniom, dla każdego przedsięwzięcia określony jest nie tylko koszt, ale również zysk jaki ona przyniesie. Znajomość kosztów i zysków jest punktem wyjścia do podejmowania decyzji o realizacji jakiejkolwiek inwestycji.

Etap V. Analiza ekonomiczna (określenie opłacalności)
Celem analizy ekonomicznej jest uszeregowanie przedsięwzięć od najbardziej do najmniej opłacalnych. Analiza polega na porównywaniu kosztów i zysków (oszczędności) danej inwestycji. W oparciu o odpowiednie formuły ekonomiczne obliczane są wskaźniki, które mogą być wykorzystane jako kryteria opłacalności. Okres zwrotu nakładów wskazuje okres czasu po jakim zwrócą się koszty inwestycji i przedsięwzięcie zacznie przynosić korzyści.

Etap VI. Określenie zalecanego zakresu prac
Po ustaleniu, które z działań są opłacalne określany jest optymalny zakres prac czyli komplet inwestycji zalecanych do realizacji. Dobór zakresu prac oparty jest głównie na kryteriach ekonomicznych, choć brane są pod uwagę również inne argumenty np. polepszenie komfortu cieplnego, zlikwidowanie przemarzania ścian, zwiększenie bezpieczeństwa czy niezawodności c.o., uproszczenie obsługi urządzeń, korzyści ekologiczne. Uwzględniane są także uwarunkowania techniczne oraz konieczność połączenia niektórych usprawnień, które dopiero w całości przyniosą spodziewane efekty.

Etap VII. Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego
Ostatnim elementem audytu energetycznego jest przedstawienie inwestorowi wyników audytu, harmonogramu działań oraz listy czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji (np. opracowanie potrzebnej dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń, przeprowadzenie przetargu, przygotowanie wniosku kredytowego itp.).Copyright © ze-elbud.pl. All right reserved.